Wij werken met twee methodieken, te weten de “Gentle Teaching” volgens McGee en de “Zelfcontrolebenadering” van Jacques Heijkoop.

De Gentle Teaching is gericht op:

  • Het leren waarderen van elkaar.
  • Het aangaan van een hechte relatie met mensen die daar juist moeite mee hebben.
  • Het creëren van een gezond leefklimaat in woongroepen.

Deze beïnvloedingsmethode is gericht op het helpen van mensen met een verstandelijke beperking met gedragsproblemen door het vormen van gevoelens van zekerheid en veiligheid. Hierdoor raken ze uit hun isolement waardoor gedragsproblemen af zullen nemen. Deze beïnvloedingsmethode kan toegepast worden bij alle mensen met een verstandelijke beperking. Mensen zijn van elkaar afhankelijk, beschouwen zichzelf en anderen als gelijkwaardig en hebben respect voor elkaar. In deze opvatting passen geen opvoedingsmiddelen als straffen en belonen. De methodiek wordt binnen de zorg voor mensen met een beperking gekenmerkt door het werken met de 4 R’s:

Respect; wensen, behoeften en mogelijkheden zijn uitgangspunt voor het contact, de bewoner wordt gewaardeerd om wie hij is, los van gedrag.
Ruimte geven; zowel materieel als persoonlijk. Zonder ruimte beperk je de bewoner in zijn ontwikkelingsmogelijkheden.
Rationeel zijn; doelmatig werken, uitgaan van feiten i.p.v. bijvoorbeeld irritaties.
Realistisch blijven; niet over- en ondervragen, veranderingen gaan langzaam, verwacht geen “genezing”.
De Gentle Teaching is bedoeld als basishouding van medewerkers voor alle mensen met een verstandelijke beperking.

De Zelfcontrolebenadering volgens Jacques Heijkoop heeft als belangrijkste uitgangspunt dat gedragsproblemen niet op zichzelf staan. Hij vindt dat gedragsproblemen ontstaan doordat de relatie met de omgeving en met het eigen gevoelsleven ernstig verstoord is. Het gaat om mensen met een beperking die vastgelopen zijn in hun persoonlijkheid en de relaties met de mensen en de dingen om hen heen. Het doel van de “zelfcontrolebenadering” is om als begeleider om te kunnen gaan met mensen met een beperking die problemen vertonen zoals automutilatie, agressie of het zeer nadrukkelijk en langdurig terugtrekken waardoor zij onbereikbaar zijn voor anderen. De begeleiding van deze jongeren moet gezien worden als veranderingsproces in en van een sociaal systeem van mensen die met elkaar samenleven. Deze beïnvloedingsmethode, die veelal wordt toegepast bij mensen met een licht verstandelijke beperking, bestrijkt 4 gebieden die allemaal aan bod dienen te komen:

  • Invloed op de omgeving; zelfvertrouwen en hierdoor positief zelfbeeld ontwikkelen.
  • Leren omgaan met het probleemgedrag; wat kan de bewoner zelf doen om niet te vervallen in schadelijk gedrag? Welke vormen van zelfbescherming past de bewoner al toe? Hoe kunnen we hem helpen om die vormen verder te ontwikkelen?
  • Vertrouwen in andere mensen; de bewoner is afhankelijk van mensen die belangrijk voor hem zijn, deze mensen moet hij kunnen vertrouwen, niet bang hoeven zijn, tot rust kunnen komen en het gevoel hebben dat hij een waarlijk iemand is.
  • Emotioneel evenwicht; hierbij is het erg belangrijk te weten wat de bewoner aan kan qua emoties. Er wordt geprobeerd iemand emotionele stabiliteit te verbeteren.